velkommen til foreningen af danske bøndborere

Kurser for brøndborere - efteråret 2022

3. - 14. oktober 2022 - 2 x 5 dage (uge 40 & 41)
Anvendt boreteknik

Kurset gennemgår almindelige og mere specielle boretekniker, så boremetode og boreteknik kan vælges ud fra en kvalitativ vurdering af forholdende, indenfor rammerne af gældende love, standarder og sikkerhedsforskrifter.

Desuden gennemgåes teknikker til dimensionering af en boringskonstruktion og at kvali-
tetssikre og dokumentere, at gældende funktionskrav er opfyldt. Diagnosticering af boringer, dvs. pejle boringens dybde og dimension, og vurdere en prøvepumpning og ud fra de til-
gængelige informationer sammensætte et renoveringsprogram og at vælge den optimale oparbejdningsteknik. Samt reparationer og sløjfninger af boringer og brønde.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

Kursus materiale til kurset:
Anvendt boreteknik - kompendium 1 - Boreteknikker
Anvendt boreteknik - kompendium 2 - Borearbejde
Anvendt boreteknik - kompendium 3 - Boringens konstruktion

31. oktober - 4. november 2022 - 5 dage (uge 44)
Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Kurset gennemgår grundlæggende viden om geologi og hydrogeologi, samt krav og tekniker til, at udtage og beskrive boreprøver i forbindelse med udførelse af borearbejde og prøvepumpninger, under overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter og lovkrav.

Desuden sættes deltagerne istand til at indsamle og rapportere måledata i forbindelse med prøvepumpninger, samt indberette data og jordprøver til GEUS

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

Kursus materiale til kurset:
Kompendie - Udtagning og beskrivelse af jordprøver

21. - 25. november 2022 - 5 dage (uge 47)
Miljøboring og geotekniske metoder

Deltagerne undervise i at vælge og anvende den optimale bore- og prøvetagningsteknik i relation til de geologiske forhold og forureningens karakter, således at prøvetagningen
giver et præcist billede af forureningens karakter og udstrækning.

Endvidere undervises i at vælge og anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæssige forholdsregler, der passer til den givne forureningstype, således at forureningen ikke spredes yderligere ved borearbejdet.

Ligeledes undervises i at håndteres den opgravede jord efter forskrifterne og eventuel indgå i en efterfølgende oprensning på kvalificeret måde.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

Kursus materiale til kurset:
Kompendie - Geotekniske metoder
Kompendie - Prøvetagning ved jordforurening

12. - 16. december 2022 - 5 dage (uge 50)
Vedligeholdelse af materiel og udstyr

Kurset giver en indføring i drift og vedligeholdelse af udstyr og materiel som bruges ved praktisk borearbjde, herunder borerig, transportmateriel samt øvrigt boremateriel.

Der undervises i elementær fejlfinding, udfra leverandørens anvisninger, samt de hydrauliske systemer som anvendes.

Desuden undervises i, at udvælge det bedst egnede udstyr til en given boring, ud fra viden om pumpeteknik, samt at vedligeholde pumpeinstallationer i drift.

Endelig undervises i, at foretage tredimensionel lokalisering af boringer, ved hjælp af GPS, kortteknik og nivellering.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af B-bevis.

Tilbage til kursussiden