velkommen til foreningen af danske bøndborere

Kurser for brøndborere - foråret 2018

15. - 19.januar 2018 - 5 dage (uge 3)
Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Kurset giver en grundlæggende viden om geologi og hydrogeologi, til anvendelse i forbin-
delse med borearbejde og prøvepumpninger, under gældende sikkerhedsforeskrifter og lovkrav. Desuden giver kurset viden om udtagning og beskrivelse af boreprøver, samt ind-
samlign og rapportering af måldata og jordprøver til GEUS.

Kurset afsluttes med skriftlig eksamen til A- og B-bevis.

29. januar - 9. februar 2018 - 2 x 5 dage (uge 5 & 6)
Anvendt boreteknik

Kurset gennemgår almindelige og mere specielle boretekniker, så boremetode og boreteknik kan vælges ud fra en kvalitativ vurdering af forholdende, indenfor rammerne af gældende love, standarder og sikkerhedsforskrifter.

Desuden gennemgåes teknikker til dimensionering af en boringskonstruktion og at kvali-
tetssikre og dokumentere at gældende funktionskrav er opfyldt. Diagnosticering af boringer, dvs. pejle boringens dybde og dimension, og vurdere en prøvepumpning og ud fra de til-
gængelige informationer sammensætte et renoveringsprogram og at vælge den optimale oparbejdningsteknik. Samt reparationer og sløjfninger af boringer og brønde.

Afsluttes uden eksamen, men deltagelse er en forudsætning for at opnå A- og B-bevis.

19. - 22. februar 2018 - 4 dage (uge 8)
Vedligeholdelse af materiel og udstyr

Kurset giver en indføring i drift og vedligeholdelse af udstyr og materiel som bruges ved praktisk borearbjde, herunder borerig, transportmateriel samt øvrigt boremateriel på en sikkerhedsmæssig forsvartlig måde. Desuden undervises i elementær fejlfinding, udfra leverandørens anvisninger, samt de hydrauliske systemer som anvendes.

Afsluttes uden eksamen, men deltagelse er en forudsætning for at opnå B-bevis.

Tilbage til kursussiden