velkommen til foreningen af danske bøndborere

Kurser for brøndborere - foråret 2021

12.- 23. april 2021 - 2 x 5 dage (uge 15 & 16)
Anvendt boreteknik

Kurset gennemgår almindelige og mere specielle boretekniker, så boremetode og boreteknik kan vælges ud fra en kvalitativ vurdering af forholdende, indenfor rammerne af gældende love, standarder og sikkerhedsforskrifter.

Desuden gennemgåes teknikker til dimensionering af en boringskonstruktion og at kvali-
tetssikre og dokumentere, at gældende funktionskrav er opfyldt. Diagnosticering af boringer, dvs. pejle boringens dybde og dimension, og vurdere en prøvepumpning og ud fra de til-
gængelige informationer sammensætte et renoveringsprogram og at vælge den optimale oparbejdningsteknik. Samt reparationer og sløjfninger af boringer og brønde.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

17. - 21.maj 2021 - 5 dage (uge 20)
Udtagning og beskrivelse af boreprøver

Kurset gennemgår grundlæggende viden om geologi og hydrogeologi, samt krav og tekniker til, at udtage og beskrive boreprøver i forbindelse med udførelse af borearbejde og prøvepumpninger, under overholdelse af gældende sikkerhedsforskrifter og lovkrav.

Desuden sættes deltagerne istand til at indsamle og rapportere måledata i forbindelse med prøvepumpninger, samt indberette data og jordprøver til GEUS

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

7. - 11. juni 2021 - 5 dage (uge 23)
Vedligeholdelse af materiel og udstyr

Kurset giver en indføring i drift og vedligeholdelse af udstyr og materiel som bruges ved praktisk borearbjde, herunder borerig, transportmateriel samt øvrigt boremateriel.

Der undervises i elementær fejlfinding, udfra leverandørens anvisninger, samt de hydrauliske systemer som anvendes.

Desuden undervises i, at udvælge det bedst egnede udstyr til en given boring, ud fra viden om pumpeteknik, samt at vedligeholde pumpeinstallationer i drift.

Endelig undervises i, at foretage tredimensionel lokalisering af boringer, ved hjælp af GPS, kortteknik og nivellering.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af B-bevis.

21. - 25. juni 2021 - 5 dage (uge 25)
Miljøboring og geotekniske metoder

Kurset giver deltagerne viden om at vælge og anvende de bedste bore- og prøvetagnings-
teknikker i forhold til de geologiske- og hydrologiske forhold, forureningens karakter, samt at opnå en præcis bestemmelse af forureningens udstrækning.

Ligeledes at anvende relevante arbejdsmiljø- og miljømæsssige forholdsregler, så den opborede jord håndteres korrekt og forureningenn ikke spredes yderligere

Desuden undervises i, udtagning og håndtering af intaktprøver, vedligeholdelse af udstyr, minimering af fejl og mangler, arbejde med kavalitetssikring af sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø med mere, efter gældende lovgivning og anbefalinger.

Kurset er nødvendigt for opnåelse af både A- og B-bevis.

Tilbage til kursussiden